Inne spojrzenie? Wartościowanie Żywieckich Zakładów Papierniczych „Solali” S.A. w oparciu o metodę opracowaną przez dr inż. Waldemara Affelta

    Anna Juraszek – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Historia Sztuki, specjalność Ochrona dóbr kultury.

Po prawie dwustu latach działalności Żywieckich Zakładów Papierniczych „Solali” S.A. w 2016 roku zostały one przeznaczone do likwidacji. Fabryka, z którą społeczeństwo lokalne było związane od wielu pokoleń, przez brak zdecydowanych działań powoli jest skazywana na zapomnienie. Niniejszy artykuł stanowi krótką próbę przeprowadzanie procesu wartościowania Żywieckich Zakładów Papierniczych „Solali” S.A. Zastosowaną metodę wartościowania opracował dr inż. Waldemar Affelt, autor licznych publikacji poświęconych dziedzictwu technicznemu oraz rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie zabytków techniki w latach 2013-2016. Zaprezentowane w artykule wartości żywieckiej fabryki oraz możliwość połączenia wydawałoby się dwóch skrajnie różnych jej funkcji może stać się asumptem dla Czytelników do podjęcia szerszych refleksji na temat stanu zachowania oraz rozpoznania polskiego dziedzictwa techniki.

After almost two hundred years of operation of (in polish) Żywieckie Zakłady Papiernicze „Solali” S.A. in 2016, it was designated for liquidation. The factory, with which the local society has been connected for many generations, is slowly being condemned to oblivion by the lack of decisive actions. This article is a short attempt to carry out the process of valuing Żywieckie Zakłady Papiernicze „Solali” S.A. The applied valuation method was developed by Waldemar Affelt, PhD, author of numerous publications on technical heritage and an expert of the Minister of Culture and National Heritage in the field of care for monuments in the field of technical monuments in the years 2013-2016. The values of the factory in Żywiec presented in the article and the possibility of combining two seemingly extremely different functions of the factory may become an occasion for readers to undertake broader reflections on the state of preservation and recognition of Polish technical heritage.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *